Как се оценявате?

Основен инструмент за оценка на Лайънс клубовете

 

1.  Име и номер на клуба:

/въведете ниформация за Вашия клуб/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПОДРЕДЕНИ ПО ВАЖНОСТ

2. Когато става въпрос за доброволчески акции, колко важни за Вас са следните твърдения?

Важно / Маловажно / Много важно
1    2    3    4    5    6

A - ФоФондонабиране за различни благотворителни проекти
B - Подсигуряване на важна помощ, която директно помага на другите.
C - Окуражаване на много членове да заемат лидерски позиции.
D - Да имаме регулярни срещи с други членове, за да можем да се социализираме.
E - Провежда регулярни срещи за планиране на настоящи инициативи.
F - Да ми подсигурят възможности за мрежа от контакти, които да ми помагат в кариерата/бизнеса.  
G - Да се инкорпорира забавлението в обществените акции.
H - Искам да съм сигурен, че дейността Ви помага на местната общност, където живеете.
I - Искам да съм сигурен, че дейността ми ще помогне на хора извън моята общност.
J - Предлага възможности за участието на жени и мъже.
K - Дава възможност на отделните членове да получават награди за свършената работа.
L - Намират начини да привлекат децата и семействата им.
M - Спазва се дух на формалност и благоприличие.

Високо ценим участието Ви в това изследване с цел оценяване на нашия клуб. Вашите отговори ще ни помогнат да видим силните и слабите си страни, както и да изградим план, чрез който да подобрим силните си страни и да се насочим към проблеми и наши слабости.


УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ВАШИЯ ЛАЙЪНС КЛУБ

3. В каква степен се съгласявате със следните твърдения, че описват как се чувствате във Вашия Лайънс Клуб?

Изобщо не съм съгласен / Съгласен съм напълно
1    2    3    4    5    6

A - Клубът е нещо, на което се наслаждавам.
B - Кара ме да се чувствам горд.
C - Кара ме да се чувствам реализиран чрез дейностите, които предлагаме.
D - Кара ме да се чувствам така, сякаш върша положителни неща, за да помагам на другите.
E - Не бих се поколебал да препоръчам приятели или членове на семейството ми да се присъединят.
F - Клубът е станал важна част от живота ми.
G - Имам реално влияние в клуба ми.
H - Имам уважението на останалите членове на клуба.
I - Планирам да продължа да бъда активен член в моя Лайънс Клуб и за в бъдеще.
J - Аз съм много удовлетворен от наградите, които получавам с/у инвестицията ми с пари и време.

 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ КЛУБНИТЕ СРЕЩИ

4. В каква степен сте съгласни със следните твърдения, описващи как се чувствате на клубните срещи?

Изобщо не съм съгласен/ Напълно съм съгласен
1    2    3    4    5    6

A - Президентът на клуба следва дневния ред
B - Срещите започват и свършват навреме
C - Клубът предлага интересни и разнообразни програми
D - Често се представят гости
E - Срещите са интересни и живи
F - По време на клубните срещи „цари” приятелска атмосфера
G - Дава се на изказващите се достатъчно време за презентациите им
H - Мястото на срещите е подходящо
I - Членовете имат възможност да участват и общуват
J - Протоколите от предходни срещи се предоставят за одобрение
K - Ковчежникът дава месечни доклади относно финансовото състояние
L - Моето време се цени от другите и се използва разумно

5.  Колко често бихте искали да се срещате?

По-често / Точно  / По-нарядко

6.  Колко често предпочитате да имате лична клубна среща? Изберете само един отговор.

Повече от веднъж седмично / Веднъж седмично / Три пъти на месец / Два пъти месечно / Веднъж месечно /

По-нарядко от веднъж месечно / Никога

7. В кой ден от седмицата предпочитате да се организират срещите? Подредете според предпочитанията си.

Неделя / Понеделник / Вторник / Сряда  / Четвъртък / Петък / Събота

8. По кое време на деня бихте желали да се срещате в идеален случай? Изберете само един отговор.

Сутрин / Обед / Вечер

9. Бихте ли желали да се сервира храна по време на срещите? Изберете само един отговор.

Да / Не

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ВАШИЯ ЛАЙЪНС КЛУБ

10. Колко добре нашият клуб прави следното?

Не описва / Точно / изобщо / описва
1    2    3    4    5    6

A - Събира значителни средства чрез благотворителни проекти
B - Предлага стойностни проекти, чрез които оказва директна помощ на другите
C - Окуражава всеки член да заема лидерска позиция
D - Организира регулярни срещи с другите членове и ни дава възможност за социализиране
E - Организира регулярни срещи за планиране на настоящите инициативи
F - Дава възможност за контакти, които ми помагат в кариерата
G - Инкорпорира „забавлението” в своите акции и дейности
H - Клубът се грижи проектите да помагат на общността, в която живея
I - Ангажира ме с мероприятия, които помагат на хора извън общността ми
J - Предлага възможности на мъже и жени да участват
K - Предлага възможности на отделните членове да получават награди за добре свършена работа
L - Намира начини да ангажира сем.членове и деца
M - Налага атмосфера на формалност и благоприличие
N - Подсигурява възможност за общуване с други членове, които харесвам
O - Клубът ни е гостоприемен и ме кара да изпитвам чувство на принадлежност
P - Има различни клики в клуба ни и аз не се чувствам част от тях


ЖЕЛАНИЯ/НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ

11. В каква степен сте съгласни със следните твърдения, че описват Вашите желания или неудовлетвореност, които може да изпитвате към клуба си?

Изобщо не съм / Напълно съм съгласен / Съгласен
1    2    3    4    5    6

A - Клубните лидери ни позволяват да съм активен съобразно желанията ми
B - Клубът ни е с оптимален размер съобразно настоящите дейности
C - Нашият клуб ангажира еднакво мъже и жени в клубните дейности
D - Нашият клуб позволява жените да заемат лидерски позиции
E - Съществуват значителни пречки за целевото оползотворяване на средствата
F - Съществуват значителни пречки за често протичане на клубните избори
G - Менторство е възможно за членове, които имат нужда
H - Бих желал да имам ментор, който да ми обяснява нещата
I - Приветства разнообразието и различията сред членовете /етнически, полови, социално-икономически/
J - Embraces technology whenever possible (e.g. has a website, uses the Internet to report member activities)

ДРУГИ КОМЕНТАРИ

12. Използвайте това място, за да направите допълнителни коментари:

 

Please return your survey to the person who will be tabulating the results.

Lions Clubs International 300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 USA  www.lionsclubs.org
E-mail: memberops@lionsclubs.org Phone: 630.571.5466

ME15B  EN  4/13

 

Коментари (0)

Вашият коментар :