ПОКАНА за ОС на СДРУЖЕНИЕ ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ

15.02.2020, гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет.6, офис 608

До
всички членове на Сдружение "Лайънс форум - България"
До
членовете на Контролния съвет на СДРУЖЕНИЕ "Лайънс форум - България" 

ПОКАНА

По решение на Управителния съвет на Сдружение Лайънс форум - България, съгласно разпоредбите на устава на Сдружението и ЗЮЛНЦ 

се свиква :

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ", което ще се проведе на 15.02.2020 г. от 14:00 часа в гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, ет.6, офис 608,

при следният дневен ред :

1. Приемане на Доклад и ГФО за 2019 г.на Сдружение "Лайънс форум - България".
2. Вземане на решение за прекратяване на дейността на Сдружението.
3. Взимане на решение относно процедура по ликвидация на Сдружението и определяне на срок на ликвидацията
4. Взимане на решение за възлагане на УС да определи ликвидатор на Сдружението, както и да определи възнаграждението му.
5. Разни.

Съгласно устава на Сдружението и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум, събранието ще се проведе с един час по-късно, от 15:00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС : ПЕТЪР МАЛАМОВ

Коментари (0)

Вашият коментар :