Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

15.03.2020 г., Еко-хотел Здравец, обл. Пловдив

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Скъпи приятели,
КДУ на АЛК „Дистрикт 130-България“, на основание чл.11 ал.7 от Устава на Асоциацията, свиква Общо събрание на Лайънс клубовете на 15.03.2020 г. в Еко-хотел „Здравец“, от 09.00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на АЛК „Дистрикт 130-България“ за първото полугодие на 2019-2020 Лайънс година.

Докладва ДУ Иван Байков

2. Финансов отчет на АЛК „Дистрикт 130-България“ до 29.02.2020 г.

Докладва Ковчежник Валентина Станчева

3. Добри практики на клубове в АЛК „Дистрикт 130-България“.

Представят Президенти на Лайънс клубове.

4. Други.

 

Регистрация на делегатите за участие в ОС:
15.03.2020 г. от 08.30 – 09.00 ч.
При липса на кворум, ОС ще се проведе един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред.

 

КДУ на Дистрикт 130
Иван Байков- Дистрикт Управител на Дистрикт 130
2019-2020 г.

Коментари (0)

Вашият коментар :