ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ

Виртуално, неприсъствено, чрез платформата ZOOM - 30.05.2020 г., 9.30 часа

          Уважаеми ПДУ,
          Регионални и зонални председатели,
          Председатели на Дистрикт комисии,
          Президенти на клубове,
          Уважаеми членове на Лайънс клубове,
          КДУ на АЛК Дистрикт 130 – България на основание чл.11, ал 7 от Устава на АЛК свиква национална Виртуална Конвенция на 30.05.2020 г. в 9.30 ч чрез платформата ZOOM при следния дневен ред:

1.      Приемане на отчет на КДУ за работата му през 2019-2020 лайънс година/ за периода от 1.07.2019 до 30.05.2020 г./

2.      Приемане на финансов отчет на АЛК Дистрикт 130 за периода 1 юли 2019 - 31 декември 2019 година.

3.      Приемане на ГФО за 2019 календарна година съгласно Закона за Счетоводството и ЗЮЛНЦ./за публикуване в Търговския регистър /

4.      Представяне на информация за приходите и разходите на АЛК Д130 България за периода 1 януари 2020 – 15 май 2020.г.

5.      Избор на Втори ВДУ.

6.      Избор на Управителен съвет /КДУ/ и представляващ АЛК Дистрикт 130 България.

7.      Добри практики.

8.      Разни.

 

При липса на виртуален кворум Конвенцията ще се проведе един час по късно на същата платформа и при същия дневен ред.

Във връзка с организацията и провеждането на виртуалната Конвенция КДУ ще изпрати на всички делегати подробен алгоритъм на техническото включване за участие в Конвенцията.

Поканата за Конвенцията ще се постави на служебния адрес на управление на Асоциацията и ще се публикува на сайта  на Дистрикт 130.

КДУ на АЛК Дистрикт 130 – България
Иван Байков – Дистрикт Управител 2019 – 2020 г.

Коментари (0)

Вашият коментар :