ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ

Стара Загора, 30.05.2020 г., 9.30 часа

Уважаеми ПДУ,
Регионални и зонални председатели,
Председатели на Дистрикт комисии,
Президенти на клубове,
Уважаеми членове на Лайънс клубове,

               Управителният съвет /КДУ/ на сдружение АЛК Дистрикт 130 – България на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.11, ал.7 от Устава на сдружението свиква годишно общо събрание на сдружение АЛК “ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ", което ще се проведе на 30.05.2020г. от 09,30ч. на адрес гр.Стара Загора ул.”Захари Княжески” №73 ап.1, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на КДУ за работата му през 2019-2020 лайънс година/ за периода от 1.07.2019 до 30.05.2020 г./

2. Приемане на финансов отчет на АЛК Дистрикт 130 за периода 1 юли 2019 - 31 декември 2019 година.

3. Приемане на ГФО за 2019 календарна година съгласно Закона за Счетоводството и ЗЮЛНЦ./за публикуване в Търговския регистър /

4. Представяне на информация за приходите и разходите на АЛК Д130 България за периода 1 януари 2020 – 15 май 2020.г.

5. Избор на Втори ВДУ.

6. Избор на Управителен съвет /КДУ/ и представляващ АЛК Дистрикт 130 България.

7. Добри практики.

8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10,30ч., на същото място и при същия дневен ред.

УС /КДУ/ на АЛК Дистрикт 130 – България
Иван Байков – Дистрикт Управител 2019 – 2020г.

Коментари (0)

Вашият коментар :