ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АЛК Дистрикт 130 България

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ

ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

 

П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт Председатели, Лайънс лидери,

Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта (Управителния съвет) да Ви поканя на Общо събрание на АЛК Д130-България, свикано на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 7 от Устава на Асоциацията, на

11 октомври 2020 (неделя), 09:00 часа, Габрово,

конферентна зала на Хотел МАК Габрово при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на финансов отчет и отчет за дейността за 2019-2020 Лайънс година и освобождаване от отговорност на КДУ за 2019-20 Лайънс година.

Докладва НПДУ Иван Байков

  1. Изслушване и приемане Доклад на Контролния Съвет.

Докладва Председател на КС Румен Петков

  1. Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2020-2021 с Лайънс календар. Представяне Зонални и Регионални председатели, Комисии, New Voices координатори.

Докладва ДУ Анелия Кънева 

  1. Обсъждане и приемане на бюджет на АЛК Дистрикт 130-България за 2020-21 Лайънс година. Текущо финансово състояние към 30.09.2020

Докладва: Ковчежник В. Станчева, ДУ А.Кънева

  1. Избор на Правна Комисия към АЛК Д130 - България

Докладва ДУ А. Кънева

 

  1. Обсъждане Проект за нов Устав на АЛК Д130-България

Докладва GMT ПДУ Недялко Младенов

 

  1. Одобрение на кандидатурата на 1-ви ВДУ В. Симчев за позицията на ДУ през 2020-21
  2. Други

 

При липса на кворум , на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Анелия Кънева

АЛК Д130 България

Дистрикт Управител 2020-21

 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :