Общото събрание прие нов устав на АЛК Д130 България

Асоциацията на Лайънс клубовете в България Дистрикт 130 проведе своето първо за 2020-21 Лайънс година Общо Събрание в хотел Мак, Габрово на 11 октомври с 43 делегати с право на глас, представители на клубовете, членуващи в Асоциацията, както и на ръководството на Дистрикта при спазване на противоепидемичните мерки. 

Делегатите изслушаха и приеха финансовия отчет за изтеклата 2019-2020 Лайънс година, представен от НПДУ Иван Байков, както и доклада на Контролния Съвет, представен от председателя Лайънс Румен Петков.
Програмата за развитие, целите и плана за действие през настоящата 2020-2021 Лайънс година представи ДУ Анелия Кънева и запозна делегатите с приоритетие на LCI. Бе представен екипа служители на Кабинета на Дистрикт 130, включително екипа за действие (GAT), зоналните и регионални председатели, координатори на комисии и екипа New Voices България. Специално онлайн видео-приветствие отправи  Паст-Международен директор Елизабет Хадерер с пожелание New Voices, Lions и Leo в България да работят заедно без бариери и да бъдат обединени в своето многообразие и доброта. 

Бе приет и бюджета на Асоциацията за текущата Лайънс година и ДУ А. Кънева запозна делегатите с текущото финансово състояние, като уточни, че е получено одобрението на LCI за няколко гранта за финансиране от началото на Лайънс годината - грант за Регионален Лайънс Лидерски Институт (1800 $), за обучение на Зонални и Регионални председатели (500 $), за ЛЕО лидерска конференция (2000 $) и за връзки с обществеността и промотиране дейностите на Лайънс в България (5000 $), както и 500 $ за екипа за действие на Дистрикта. 
Бе освободена досегашната Правна комисия поради изтичане на три-годишния мандат и бе избрана нова в състав Венцислав Левичаров, ПДУ Недялко Младенов, Красен Банчев. 
 

Кабинетът на Дистрикт 130 съвместно с работната група представи на Общото събрание предложението си за нов Устав на сдружението, който напълно съответства на препоръките и изискванията на LCI и на българското законодателство, като регламентира по-изчерпателно задълженията и функциите на длъжностните лица в Дистрикта, както и алтернативни начини на комуникация и провеждане на общи събрания, конвенции и заседания на Кабинета. След дискусии предложението за нов устав бе одобрено с незначителни добавки. Уставът вижте тук.

Одобрена бе и кандидатурата на 1-ви Вице Дистрикт Управител Владислав Симчев за позицията на ДУ през 2021-2022 (DGE). 

 

 

 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :