Покана за ОС на АЛК Дистрикт 130 - България

Дневен ред за провеждане на ОС - 09.07.2022 г. в гр. Русе, хотел Дунав Плаза, 9:00 часа

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛК Дистрикт 130 България

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

         Управителният съвет /КД/ на сдружение АЛК Дистрикт 130 – България на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.33 от Устава на сдружението свиква годишно общо събрание на сдружение АЛК “ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ", което ще се проведе на 09.07.2022 г. от 9.00 часа в гр. Русер, хотел Дунав Плаза, заседателна зала,

при следният дневен ред :

 1. Избор на Втори ВДУ за мандат 2022/2023 
  По силата на решение на Номинационната комисия /приложен протокол от 29.04.2022 г./ има една единствена кандидатура за Втори ВДУ, тази на д-р Любомир Димитров от ЛК Търговище. Приложено имате възможност да се запознаете с презентацията на кандидата. 

 2.  Утвърждаване от ОС на изборните длъжности в Управителният съвет на Сдружение АЛК “ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ", а именно :
  - Дистрикт Управител - Дорина Дечева - ЛК Евридика Пловдив
  - Първи ВДУ - Цвети Шопова - ЛК Тракия Пазарджик
  - Втори ВДУ - Д-р Любомир Димитров,

 3. Отчет за дейността на КД/УС за периода 1.07.2021 до 30.06.2021 и изпълнение на Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2021-2022 
  Докладват ДУ Владислав Симчев, GAT координатори

 4. Финансов отчет за 2021-2022 към 30.06.2021 по изпълнение на Бюджета на АЛК Д 130
  Докладва Ковчежник Валя Станчева, ДУ Владислав Симчев

 5. Представяне на кандидатури (секретар, отговорен секретар, НПДУ и ковчежник) и утвърждаване от ОС на пълен състав на нов Кабинет /УС на АЛК Д130 България за 2022-2023.
  Докладва Първи Вице ДУ Дорина Дечева

 6. Представяне на зонални и регионални председатели и GAT за мандат 2022/2023.
  Докладва Първи Вице ДУ Дорина Дечева

 7. Контролният съвет към АЛК Дистрикт 130 - България докладва по процедура за избор на председател и зам. председател.
  Докладва - Румен Петков

 8. Процедура по прием на нов член в Сдружение АЛК “ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ" - ЛК Витоша София и ЛК Плевен Огледало
  Докладва ДУ Владислав Симчев

 9. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

УС /КД/ на АЛК Дистрикт 130 – България
Владислав Симчев – Дистрикт Управител 2021 – 2022 г.

Коментари (0)

Вашият коментар :