Покана за Общо Събрание Велинград

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ


П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт  Председатели, 


Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта /Управителния съвет/ да Ви поканя на Общо събрание на АЛК Д130 - България, свикано на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и  чл. 33 от Устава на Асоциацията, на

19 март 2022 (неделя), 09:00 часа, гр. Велинград,
конферентна зала на Гранд Хотел Велинград

при следния дневен ред:


1.    Приемане на финансов отчет и отчет за дейността за 2021-2022 Лайънс година и  освобождаване от отговорност на КД за 2021-2022 Лайънс година. Докладва НПДУ Владислав Симчев
2.    Изслушване и приемане Доклад на Контролния Съвет. Докладва Председател на КС Румен Петков
3.    Представяне на междинен финансов отчет за периода 01.07.2022 - 28.02.2023 и междинен отчет за дейността за мандат 2022-2023 Лайънс година. Докладва ДУ Дорина Дечева, Ковчежник Валя Станчева

4.    Приемане на ГФО на АЛК Дистрикт 130 - България за календарната 2022 г. Докладва Ковчежник Валя Станчева
5.    Обявяване състава на Номинационна комисия за събиране на кандидатури  и оценяване на допустимостта на кандидатите за Втори Вице ДУ, зонални и регионални председатели. Докладва ДУ Дорина Дечева
6.    Представяне на добри практики на клубовете за дейности в служба на обществото, лидерство, членство, клубни проекти и ЛЕО дейности. Докладват: ДУ Дорина Дечева, представители на клубове
7.    Обсъждане на организационни въпроси свързани с Националната Конвенция  - Пловдив, 27-28.05.2023 г. Докладва ДУ Дорина Дечева
8.    Обсъждане създаването на песен на Лайънс България – напредъка на процеса и получени предложения. Докладва ДУ Дорина Дечева
9.    Други.

При липса на кворум , на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час   по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 

Дорина Дечева 
АЛК Д130 България

Дистрикт Управител 2022-2023
 

Коментари (0)

Вашият коментар :