Покана за Общо събрание на АЛК Дистрикт 130 - България

Пловдив, 28.05.2023г.

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  АСОЦИАЦИЯТА НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130 БЪЛГАРИЯ

 

П О К А Н А за ОБЩО СЪБРАНИЕ

                   Уважаеми паст-Дистрикт управители, Клубни Президенти и представители, Дистрикт  Председатели,

                   Имам честта и удоволствието от името на Кабинета на Дистрикта /Управителния съвет/ да Ви поканя на на Годишно Общо събрание – Годишна Конвенция на АЛК Д130-България, свикано на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 и чл. 38 от Устава на Асоциацията, на 28 май 2023 (неделя), 09:00 часа, гр. Пловдив, конферентна зала Пълдин на хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center , площад „Св. Петка“ №1, Пловдив, 4000, България, при следния дневен ред:

 

          Първа Сесия – Тържествена

Химн на РБългария
In Memoriam

Приветствие ДУ Д. Дечева

 

Втора Сесия - Работна

1. Отчет за дейността на КД за периода 01.07.2022 до 30.04.2023 и изпълнение на Програма за дейности и развитие на АЛК Дистрикт 130-България 2022-2023

Докладва ДУ Дорина Дечева

2. Финансов отчет за 2022-2023 към 30.04.2023 по изпълнение на Бюджета на АЛК Дистрикт 130-България

Докладва Ковчежник,  ДУ Дорина Дечева

3. Представяне на кандидатури и избор на нов КД /УС на АЛК Д130 България за 2023-2024, както следва:

 - Представяне кандидатури и избор на Втори Вице Дистрикт Управител. Председателят на  Номинационната комисия съобщава за получени и валидни номинации, Номиниращ Lions член има до 3 мин.да представи кандидатура и до 3 минути на кандидата за изказване. Време за гласуване – 20 минути. Оповестяване на резултата. Реч на избрания ВВДУ до 3 минути.

 - Представяне и избор на Управителен Съвет/Кабинет на АЛК Дистрикт 130 за 2022-2023  /ДУ-Председател УС Цвети Шопова  е избран на ОС 11 септември 2022г. и представя Секретар, Ковчежник. Състава на УС – ДУ, 1ВДУ, 2ВДУ, НПДУ, Отг.секретар, Секретар, Ковчежник се гласува анблок явно от ОС/. Реч на ПВДУ Цвети Шопова до 3 мин.    

Докладва Първи ВДУ Цвети Шопова.

 

Трета Сесия – Добри практики

4. До 3 минути/клуб за представяне на дейност, проект. Материалите – видео или презентация да са изпратени до 2ВДУ д-р Любомир Димитров най-късно до 21 май 2023.

5. Други

При липса на кворум , на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час   по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Дорина Дечева
АЛК Д130 България
Дистрикт Управител 2022-2023

Коментари (0)

Вашият коментар :