Кампания "Бъди ЕКО с Лайънс" 2023-24

Скъпи Лайънс приятели,

Във връзка с националната кампания на Дистрикт 130 България "Бъди ЕКО с Лайънс" 2023-2024 споделям с вас предварителна информация за провеждането.

Кампанията ще се проведе в рамките на 1 месец. По предварителна програма е заложено това да се случи през месец февруари 2024 г.

Официален старт ще обяви Дистрикт Управител Цвети Шопова с изпращане на писма до всички Лайънс клубове.

За да се регистрира участие на училище се попълва и изпраща Списък /по образец/ с имената, телефоните и имейлите на всички преподаватели от 1-2-3-4 клас, които ще се включат. Участващите училища подават и данни за връзка с отговорника от всяко училище (име, тел.номер, e-mail).

Кампанията ще съдържа две части - Образователна и Състезателна.

1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ЧАСТ

Класните ръководители потвърдили участието си в кампанията чрез Лайънс клубовете в съответните градове, трябва да проведат уроци на екологични теми за опазване на околната среда като използват помощните материали и методическите указания от образователната платформа на ЕКОПАК България „Рециклиращо училище! Учители за чиста природа!“ на адрес https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/.

За целта класният ръководител на всеки участващ клас следва да се регистрира в платформата и да проведе урока за своя клас в периода на кампанията. При изтеглянето на материалите за урок за всеки клас, учителите заявяват броя ученици от класа, пред които ще се проведе урока, и периодът, през който ще бъде проведен (периодът на провеждане на уроците трябва да съвпада с обявения за кампанията). Уроците са с до 10-минутна продължителност за въведение в темата и до 20-25-минутна продължителност за практически занимания, като могат да бъдат част от часовете по Роден край, Околен свят, Човекът и природата, Час на класа.

Броят заявени и проведени уроци от всеки класен ръководител ще бъде вписан в резултата на всеки участващ клас.

2. СЪСТЕЗАТЕЛНА ЧАСТ ЗА СЪБИРАНЕ НА РЕЦИКЛИРУЕМИ ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ И АЛУМИНИЕВИ КЕНЧЕТА.

За периода на провеждане на кампанията децата от всеки участващ клас и семействата им събират разделно вкъщи в чували или торбички празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, като ги смачкват и затварят с капачка, за да заемат по-малко обем.

3. КЛАСИРАНЕ

Резултатът на всеки участващ клас се определя по точкова система на състезателен принцип, който включва два компонента:

1.           Образователен -  провеждане в класа на образователни уроци в рамките на обявената кампания по теми като разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци, опазване на околната среда и устойчиво развитие.

2.           Състезателен - състезание между класовете в събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, измерени в килограми.

Избор на победител: общата оценка на всеки участваш клас ще бъде формирана от килограмите предадени рециклируеми отпадъци и брой проведени уроци – и двете преобразувани в точки.

-             Класът с най-голям брой точки, изчислени на база предадени рециклируеми материали и брой проведени уроци, ще бъде обявен за победител в кампанията и „ЕКО клас“ за България, и ще спечели голямата награда.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА:

АЛК Дистрикт 130 България (чрез Лайънс клубовете по места) изпраща писма до общините с молба за партньорство, съдействие и подкрепа при провеждане на кампанията на територията на съответната Община. Клубовете по места съдействат за по-бърза комуникация с Общините.

Лайънс клубовете по места организират националната кампания "Бъди ЕКО с Лайънс" 2023-2024  в своите населени места по училища съгласно обявените Официални правила и предоставят нужната информация на определената комисия за излъчване на финалистите на национално ниво.

Всеки Лайънс клуб определя по един /или повече/ отговорник-координатор за всяко училище, който ще комуникира с училищното ръководство и учителите на участващите класове, организира и подпомага работата на учителите при провеждане на образователните часове и присъства при  провеждане на градския кръг от състезанието.

В случай, че някой от учителите откаже провеждане на образователните уроци в час, членове на Лайънс/Лео клубовете могат да се ангажират за провеждане на он-лайн урок. Нашата Лайънс приятелка от Русе Сексагинта Приста - Елена Петкова, е заявила готовност да участва при провеждането на уроците, като за целта нуждата от нейната ангажираност трябва предварително да бъде заявена и съгласувана с нея.

Лайънс клубовете популяризират инициативата по места и запознават участниците с Официалните правила на националната кампания "Бъди ЕКО с Лайънс" 2023-2024. Клубовете, в чиито градове ще се провежда кампанията, уведомяват за това Дистрикт Управителя,  в срок до 10 януари 2024 г., за да получат допълнителна информация и Правилата за провеждане на кампанията.

Всички участващи класове получават грамоти за участие, осигурени от Лайънс клубовете по места.

Награди:

    • Награди за класираните на I, II и III място класове на градско ниво.
    • Награди за класираните на I, II и III място класове на национално ниво.

5. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ от страна на ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ: Осигуряване на кантар и доброволен труд на Лайънс членове за организиране измерването на тежестта на предадените чували рециклируем отпадък.

ПО-ДОЛУ СА МАРКИРАНИ АНГАЖИМЕНТИТЕ НА:

- училищата/класния ръководител и на

- Лайънс и Лео членовете

АНГАЖИМЕНТ НА УЧИЛИЩЕТО:

Всяко участващо училище се регистрира за участие в кампанията, като попълва и изпраща Списък /по образец/ с имената, телефоните и имейлите на всички преподаватели от 1-2-3-4 клас, които ще се включат в кампанията. Участващите училища подават и данни за връзка с отговорника за кампанията от всяко училище (име, тел.номер, e-mail).

АНГАЖИМЕНТИ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:

Класните ръководители провеждат уроци на  екологични теми от образователната платформа на ЕКОПАК като част от часовете по Роден край, Околен свят, Човекът и природата, Час на класа. Информация за регистриране в платформата и т.н. може да намерите по-горе в текстовете.

АНГАЖИМЕНТИ НА Лайънс и Лео членовете:

  1. Изпращане на писмо до съответните общини за съдействие;
  2. Определяне на отговорник за всяко участващо училище;
  3. Съдействие за преподаване на уроците, в случай на отказ от класния ръководител;
  4. Популяризиране на кампанията на местно ниво;
  5. Логистика, доброволен труд в деня на измерването на отпадъците - осигуряване на кантар, съдействие в измерване и записване на резултатите;
  6. Осигуряване на сертификати за участващи класове на градско ниво.

Предстои изготвянето на Официалните правила на националната кампания на АЛК Дистрикт 130 България "Бъди еко с Лайънс" 2023-2024, коiто ще ви бъдат изпратени.

 

С уважение,

Христина Карчева - ЛК Свилена Свиленград

Координатор на националната кампания на Дистрикт 130 България "Бъди еко с Лайънс" 2023-2024

Тел. за връзка: 0878 512 702

Коментари (0)

Вашият коментар :